Blog

Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych 2014

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 11 sierpnia 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, która w art. 13 zmienia ustawę Prawo zamówień publicznych.

W związku z uchwaleniem ww. aktu normatywnego, w którym m.in. dokonuje się likwidacji samorządu urbanistów, art. 154a ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp został zmodyfikowany, w ten sposób, że nie będzie uwzględniał w swoim brzmieniu samorządu urbanistów. Dotychczasowe brzmienie tego przepisu jest następujące: