Koncesja na Roboty Budowlane lub Usługi

Koncesja na Roboty Budowlane lub Usługi

Jest to nowość w zakresie realizacji inwestycji publicznych finansowanych przy udziale lub nawet bez udziału środków publicznych, środków podmiotów prywatnych. Została ona wprowadzona w istniejącym kształcie w ustawie z dnia z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. 2009 r. nr 19 poz. 101). Pozwoli ona Państwu jako Koncesjodawcy, na zrealizowanie największych nawet inwestycji z zaangażowaniem niewielkim środków publicznych lub nawet bez ich udziału. Istniejące regulacje ułatwiają znacznie skorzystanie z instytucji koncesji i przeprowadzenie procedury o zawarcie umowy koncesji. Koncesje mogą zostać udzielone zarówno na usługi, jak i na roboty budowlane.

Do kogo kierujemy naszą ofertę?

Współpracujemy zarówno z Koncesjodawcami jak i Koncesjonariuszami, z podmiotami publicznymi,
jak i prywatnymi.

Zakres oferty?

Współpraca z Koncesjodawcą obejmuje w szczególności:

    doradztwo w wyborze procedury,

    przygotowanie dokumentacji postępowania (ogłoszenie, siwz z istotnymi postanowieniami umowy, protokoły postępowania)

    doradztwo w przeprowadzaniu poszczególnych czynności w postępowaniu (wyjaśnienia, ocena i badanie ofert (wniosków), wybór oferty, rozstrzygnięcia protestów, zakończenie postępowania),

    doradztwo w zakresie przeprowadzenia negocjacji / spotkań z wykonawcami,

    doradztwo w zakresie modyfikacji opisu potrzeb i wymagań partnera publicznego,

    doradztwo w zakresie przygotowania, zawarcia oraz realizacji umowy o zamówienie publiczne,

    doradztwo w udzieleniu zamówień dodatkowych oraz uzupełniających,

    doradztwo oraz reprezentacja w postępowaniu odwoławczym, przed Krajową Izbą Odwoławczą,
    jak i w postępowaniu sądowym.

Współpraca z Koncesjonariuszem obejmuje w szczególności:

    doradztwo w wyborze formy udziału w postępowaniu, indywidualnie lub wspólnie z innym podmiotem,

    doradztwo w zakresie wyboru formy wykonania koncesji: wykonawstwo lub podwykonawstwo,

    doradztwo i przygotowanie dokumentów składanych w postępowaniu (zapytania, wniosek, oferta),

    doradztwo w podejmowaniu poszczególnych czynności w postępowaniu (składanie wniosków, zapytań),

    doradztwo w zakresie udziału w negocjacjach prowadzonych przez Koncesjodawcę,

    doradztwo i przygotowanie środków odwoławczych (skarga do sądu administracyjnego)

    doradztwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie wyboru podwykonawców robót budowlanych.