Koncesja na Roboty Budowlane lub Usługi

Do kogo kierujemy naszą ofertę?

Współpracujemy zarówno z Koncesjodawcami jak i Koncesjonariuszami, z podmiotami publicznymi, jak i prywatnymi.

Współpraca z Koncesjodawcą obejmuje w szczególności:

 • doradztwo w wyborze procedury,
 • przygotowanie dokumentacji postępowania (ogłoszenie, siwz z istotnymi postanowieniami umowy, protokoły postępowania)
 • doradztwo w przeprowadzaniu poszczególnych czynności w postępowaniu (wyjaśnienia, ocena i badanie ofert (wniosków), wybór oferty, rozstrzygnięcia protestów, zakończenie postępowania),
 • doradztwo w zakresie przeprowadzenia negocjacji / spotkań z wykonawcami,
 • doradztwo w zakresie modyfikacji opisu potrzeb i wymagań partnera publicznego,
 • doradztwo w zakresie przygotowania, zawarcia oraz realizacji umowy o zamówienie publiczne,
 • doradztwo w udzieleniu zamówień dodatkowych oraz uzupełniających,
 • doradztwo oraz reprezentacja w postępowaniu odwoławczym, przed Krajową Izbą Odwoławczą, jak i w postępowaniu sądowym.

Współpraca z Koncesjonariuszem obejmuje w szczególności:

 • doradztwo w wyborze formy udziału w postępowaniu, indywidualnie lub wspólnie z innym podmiotem,
 • doradztwo w zakresie wyboru formy wykonania koncesji: wykonawstwo lub podwykonawstwo,
 • doradztwo i przygotowanie dokumentów składanych w postępowaniu (zapytania, wniosek, oferta),
 • doradztwo w podejmowaniu poszczególnych czynności w postępowaniu (składanie wniosków, zapytań),
 • doradztwo w zakresie udziału w negocjacjach prowadzonych przez Koncesjodawcę,
 • doradztwo i przygotowanie środków odwoławczych (skarga do sądu administracyjnego)
 • doradztwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie wyboru podwykonawców robót budowlanych.