Obsługa prawna przedsiębiorców

Oferujemy kompleksową obsługę przedsiębiorców w każdym prawnym aspekcie oraz na każdym etapie prowadzenia przez przedsiębiorcę jego działalności:

 • rozpoczęcie działalności gospodarczej (m.in. pomoc w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności, rejestracja we właściwych rejestrach przedsiębiorców oraz organach, uzyskanie wymaganych decyzji, pozwoleń, koncesji oraz wszelkiego rodzaju wymaganych zgód, zawiadomienie właściwych organów oraz przygotowanie umów spółek prawa handlowego) 
 • przygotowanie wszelkich wewnętrznych aktów (regulaminy, procedury, uchwały, protokoły z posiedzeń organów spółek) i bieżące prowadzenie dokumentacji formalno-prawnej przedsiębiorcy,
 • przygotowanie i negocjowanie umów handlowych,
 • przygotowanie wzorcowych dokumentów jak m.in. oferty, umowy, ogólne warunki umów,
 • reprezentacja przed organami administracji rządowej i samorządowej, kontroli, w tym w toku postępowań przed organami skarbowymi oraz organami kontroli skarbowej,
 • prowadzenie rozmów z wierzycielami i przygotowywanie ugód lub oświadczeń jednostronnych,
 • prowadzenie rozmów  z dłużnikami, pomoc w działaniach windykacyjnych oraz postępowaniach egzekucyjnych,
 • przygotowanie i sprawdzenie inwestycji pod względami formalno-prawnymi,
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym,
 • przekształcenia, połączenia, podziały spółek prawa handlowego,
 • prowadzenie postępowań likwidacyjnych oraz reprezentacja w postępowaniach o ogłoszenie upadłości, upadłościowych oraz naprawczych.

Oferujemy obsługę prawną w indywidualnych sprawach, jak i bieżącą, stałą obsługę przedsiębiorcy.