Zamówienia publiczne

Oferujemy Państwu doradztwo w zakresie przeprowadzenia całej procedury o udzielenie zamówienia publicznego, poczynając od wyboru najlepszej możliwej procedury, poprzez przygotowanie wymaganej dokumentacji, jak i następnie udział w samym postępowaniu lub jego przeprowadzenie na Państwa zlecenie, aż do zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

Do kogo kierujemy naszą ofertę?

Współpracujemy zarówno z Zamawiającymi, jak i Wykonawcami, z podmiotami publicznymi, jak i prywatnymi.

Współpraca z Zamawiającymi obejmuje w szczególności:

 • doradztwo w wyborze procedury,
 • przygotowanie dokumentacji postępowania (ogłoszenie, siwz z istotnymi postanowieniami umowy, protokoły postępowania)
 • doradztwo w przeprowadzaniu poszczególnych czynności w postępowaniu (wyjaśnienia, ocena i badanie ofert (wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), wybór oferty, rozstrzygnięcia protestów, zakończenie postępowania),
 • doradztwo w zakresie przeprowadzenia negocjacji / spotkań z wykonawcami,
 • doradztwo w zakresie przygotowania, zawarcia oraz realizacji umowy o zamówienie publiczne,
 • doradztwo w udzieleniu zamówień dodatkowych oraz uzupełniających,
 • doradztwo oraz reprezentacja w postępowaniu odwoławczym, przed Krajową Izbą Odwoławczą, jak i w postępowaniu sądowym.

Współpraca z Wykonawcą obejmuje w szczególności:

 • doradztwo w wyborze formy udziału w postępowaniu, indywidualnie lub wspólnie z innym podmiotem, w ramach konsorcjum,
 • doradztwo w zakresie wyboru formy wykonania zamówienia: wykonawstwo lub podwykonawstwo,
 • doradztwo i przygotowanie oferty (wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu),
 • doradztwo w podejmowaniu poszczególnych czynności w postępowaniu (składanie wniosków, zapytań),
 • doradztwo i przygotowanie środków odwoławczych (protesty, odwołania oraz skargi do sądu powszechnego,
 • doradztwo oraz reprezentacja w postępowaniu odwoławczym, przed Krajową Izbą Odwoławczą, jak i w postępowaniu sądowym.