Partnerstwo Publiczno - Prywatne (PPP)

 

Partnerstwo Publiczno - Prywatne (PPP)

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani partnerskim zrealizowaniem inwestycji publicznej, możecie Państwo skorzystać z instytucji partnerstwa publiczno - prywatnego. Partnerstwo publicznych i prywatnych podmiotów przejawia się zarówno w samym udziale w realizacji inwestycji publicznej, jak i w podziale ryzyk z nią związanych. Określenie możliwości skorzystania z procedury PPP występuje obecnie w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2009 nr 19 poz. 100 ).

Możecie Państwo skorzystać z procedury postępowania o zawarcie umowy o PPP, przeprowadzanej w jednym z dwóch rodzajów postępowania:

    zgodnie z ustawą o koncesji na roboty budowlane lub usługi lub
    zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Do kogo kierujemy naszą ofertę?

Współpracujemy zarówno z Partnerami Publicznymi jak i Partnerami Prywatnymi.

Zakres oferty naszej firmy?

Współpraca z Partnerem Publicznym obejmuje w szczególności:

    przygotowanie dokumentacji postępowania,

    doradztwo w przeprowadzaniu poszczególnych czynności w postępowaniu,

    doradztwo w zakresie przeprowadzenia negocjacji i spotkań z Zainteresowanymi Podmiotami,

    doradztwo w zakresie modyfikacji opisu potrzeb i wymagań Partnera Publicznego,

    doradztwo w zakresie przygotowania, zawarcia oraz realizacji umowy o ppp,

    doradztwo w udzieleniu zamówień dodatkowych,

    doradztwo oraz reprezentacja w postępowaniu odwoławczym, przed Krajową Izbą Odwoławczą, jak i w postępowaniu sądowym.

Współpraca z Partnerem Prywatnym obejmuje w szczególności:

    doradztwo w wyborze formy udziału w postępowaniu, indywidualnie lub wspólnie z innym podmiotem,

    doradztwo w zakresie wyboru formy wykonania umowy o ppp: wykonawstwo lub podwykonawstwo,

    doradztwo i przygotowanie dokumentów składanych w postępowaniu (zapytania, wniosek, oferta),

    doradztwo w podejmowaniu poszczególnych czynności w postępowaniu (składanie wniosków, zapytań),

    doradztwo w zakresie udziału w negocjacjach prowadzonych z Partnerem Publicznym,

    doradztwo i przygotowanie środków odwoławczych (skarga do sądu administracyjnego).