Zamówienia publiczne

Zamówienia Publiczne

Jeżeli dana inwestycja ma zostać zrealizowana przy udziale środków publicznych przekraczających 50 % wartości inwestycji, z zachowaniem warunków określonych w art. 3 oraz art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058), wymogiem jest przeprowadzenie procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązek ten dotyczy nie tylko podmiotów administracji publicznej, lecz również podmioty prywatne, występujące w roli zamawiającego jako koncesjonariusz, partner prywatny w PPP lub jako beneficjent wydatkujący środki z funduszy UE, objęty ww. obowiązkiem.

Oferujemy Państwu doradztwo w zakresie przeprowadzenia całej procedury o udzielenie zamówienia publicznego, poczynając od wyboru najlepszej możliwej procedury, poprzez przygotowanie wymaganej dokumentacji, jak i następnie udział w samym postępowaniu lub jego przeprowadzenie na Państwa zlecenie, aż do zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

Do kogo kierujemy naszą ofertę?

Współpracujemy zarówno z Zamawiającymi, jak i Wykonawcami, z podmiotami publicznymi, jak i prywatnymi.

Zakres oferty?

Współpraca z Zamawiającymi obejmuje w szczególności:

doradztwo w wyborze procedury,

przygotowanie dokumentacji postępowania (ogłoszenie, siwz z istotnymi postanowieniami umowy, protokoły postępowania)

doradztwo w przeprowadzaniu poszczególnych czynności w postępowaniu (wyjaśnienia, ocena i badanie ofert (wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), wybór oferty, rozstrzygnięcia protestów, zakończenie postępowania),

doradztwo w zakresie przeprowadzenia negocjacji / spotkań z wykonawcami,

doradztwo w zakresie przygotowania, zawarcia oraz realizacji umowy o zamówienie publiczne,

doradztwo w udzieleniu zamówień dodatkowych oraz uzupełniających,

doradztwo oraz reprezentacja w postępowaniu odwoławczym, przed Krajową Izbą Odwoławczą, jak
i w postępowaniu sądowym.

Współpraca z Wykonawcą obejmuje w szczególności:

doradztwo w wyborze formy udziału w postępowaniu, indywidualnie lub wspólnie z innym podmiotem,
w ramach konsorcjum,

doradztwo w zakresie wyboru formy wykonania zamówienia: wykonawstwo lub podwykonawstwo,

doradztwo i przygotowanie oferty (wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu),

doradztwo w podejmowaniu poszczególnych czynności w postępowaniu (składanie wniosków, zapytań),

doradztwo i przygotowanie środków odwoławczych (protesty, odwołania oraz skargi do sądu powszechnego,

doradztwo oraz reprezentacja w postępowaniu odwoławczym, przed Krajową Izbą Odwoławczą, jak
i w postępowaniu sądowym.